Profetiile lui Daniel: istoria lumii

 

Ce lucru ciudat i s-a întâmplat lui Nebucadneţar,  împăratul  Babilonului?

BIBLIA SPUNE: „...Nebucadneţar a avut nişte visuri. Duhul îi era tulburat, si i-a pierit somnul. ‚Am visat un vis; duhul îmi este tulburat, şi aş vrea să ştiu visul acela.'"Daniel 2,13

Ce n-au putut face toţi ghicitorii, astrologii şi sfetnicii păgâni ai împăratului?

BIBLIA SPUNE: „Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului."Daniel 2,27

Cine este singurul care poate face cunoscut visele şi care poate descoperi şi interpretarea lor?

BIBLIA SPUNE: Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descoperă tainele şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă..."Daniel 2,28

Ce a văzut împăratul în visul său? BIBLIA SPUNE: „Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare şi de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta, şi înfăţişarea lui era înfricoşătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul şi braţele îi erau de argint; pântecele şi coapsele îi erau de aramă; fluierele picioarele, de fier; picioarele, parte de fier şi parte de lut. Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra, care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul." Daniel 2,31-35

Care sunt cele patru imperii prefigurate de această statuie?

BIBLIA SPUNE: Daniel 2,38-40

A. „... tu eşti capul de aur!"

Babilonul, care a stăpânit lumea între 605 î.Hr. şi 539 î.Hr., este simbolizat prin capul de aur.

B. „După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât a ta;"

Medo-Persia a stăpânit între 539 î.Hr. şi 331 î.Hr.

C. „apoi o a treia împărăţie, care va fi de aramă şi care va stăpâni peste tot pământul.

Grecia a stăpânit între 331 î.Hr. şi 168 î.Hr.

D. „Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul."

Roma a stăpânit lumea între 168 î.Hr. şi 476 d.Hr.

nebucadnezar

Ce va urma după cel de-al patrulea imperiu?

BIBLIA SPUNE: „Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită...'Daniel 2,41-43

Profetul Daniel a prezis că Imperiul Roman se va diviza. Destrămarea imperiului s-a produs între 351 dHr şi 476 dHr. Daniel a adăugat: „dar nu vor fi lipiţi unul de altul" (versetul 43). Istoria confirmă profeţia cu exactitate. Timp de secole, mulţi dictatori şi conducători au încercat să unească Europa, dar nu au reuşit. Inca se mai straduiesc, dar fierul si lutul nu se pot lipi.Uniunea Europeana incearca sa faca tot posibilul pentru a functiona ca o singura entitate, insa tarile componente sunt ca fierul si lutul .

A cui va fi următoarea împărăţie mondială?

BIBLIA SPUNE: „Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată... Visul este adevărat şi tâlcuirea lui este temeinică."Daniel 2,44.45

Ce se va întâmpla cu împărăţiile nedrepte ale lumii acesteia, atunci când Hristos va inaugura împărăţia Sa veşnică?

BIBLIA SPUNE: „Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie... Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii..."Daniel 2,44.

Pentru o lume tulburată, in ce cuvinte prezintă Biblia revenirea lui Isus?

BIBLIA SPUNE: „... aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos."Tit 2.13.

Prin jertfa Sa pe cruce, ce doreşte să facă Isus pentru mine, ca să fiu gata pentru a doua Sa venire?

BIBLIA SPUNE: „El S-a dat pe Sine însusi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui..."Tit 2,14.

Profetia istoriei lumii  si a judecatii

Interpretari ale profetiei- calculul anilor profetici

Mesajul de pregătire a lumii în vederea revenirii lui Hristos are o semnificaţie deosebită în lumina judecăţii. în Apocalipsa 14,7 citim: „Ceasul jude­căţii a sosit".

Profeţiile lui Daniel ne ajută să descifrăm tainele Apocalipsei. Cartea lui Daniel conţine multe precizări privind judecata.

1.            Unde   are   loc   judecata? Daniel 7,9.10.

BIBLIA SPUNE: „Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un îmbătrânit de zile a şezut jos... scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc... Mii de mii de slujitori îi slujeau, şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile."

2.          Când are loc judecata? Daniel 8,14.

BIBLIA SPUNE: „Şi ei mi-au zis: Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi curăţit!

3.           Ce înseamnă curăţirea sanctuarului? Ce simboliza evenimentul acesta pentru poporul  evreu? Leviticul  16,29.30; 23,27-29.

BIBLIA SPUNE: „... în luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele... Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului." „In ziua a zecea a acestei a şaptea luni, va fi ziua ispăşirii: ...când trebuie făcută ispăşire pentru voi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui."

Zi după zi, pe vremea sanctuarului pământesc, oamenii veneau să-şi mărturisească păcatele. Zi după zi, păcatul era transferat de la păcătos, prin intermediul sângelui jertfei, asupra sanctuarului.

O singură dată pe an însă, în Ziua Ispăşirii, se făcea o curăţire fin ală a păcatelor. Tot Israelul se aduna în jurul sanctuarului. Era ziua judecăţii! La sfârşitul zilei, păcatele fiecăruia erau: fie mărturisite, iertate şi lepădate; fie nemăr­turisite, neiertate şi păstrate.

Problema păcatului va fi pusă în acelaşi fel şi în cazul judecăţii cereşti.

4. Intrucât curăţirea sanctuarului din Daniel 8,14 este echivalentă cu judecata din ceruri, descrisă în Daniel 7,9.10, când are loc această judecată cerească şi când se va împlini viziunea? Daniel 8,16.17.19.

BIBLIA SPUNE: „Şi am auzit un glas de om... care a strigat şi a zis: 'Gavrile, tâlcuieste-i vedenia aceasta.'' El a venit atunci lângă locul unde eram... El mi-a zis: 'Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia priveşte vremea sfârşitului! ... Apoi mi-a zis: Iată, îţi arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta priveşte vremea sfârşitului. "

5.         Cine a fost ghidul care i-a explicat lui Daniel viziunea? Daniel 8,16.

BIBLIA SPUNE: „Gavrile, tâlcuieşte-i vedenia aceasta."

6.         Şi-a îndeplinit Gabriel misiunea în capitolul 8? De ce nu? Daniel 8,27

BIBLIA SPUNE: „Eu, Daniel, am stat leşinat şi bolnav mai multe zile... Eram uimit de vedenia aceasta, şi nimeni nu ştia."

In clipa când îngerul a vrut să-i tălmăcească „vedenia cu serile şi dimineţile", Daniel a leşinat pentru a doua oară. Natura lui umană a cedat în faţa intensităţii descoperirii.

7.         Oare s-a întors îngerul Gabriel să-i continue explicarea viziunii, întrerupte din pricina leşinului lui Daniel? Daniel 9,21-23.

BIBLIA SPUNE: „...pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gavriil, pe care-1 văzusem mai înainte într-o vedenie, şi m-a atins... El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine, şi mi-a zis: ''Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea... Ia aminte dar la cuvântul acesta şi înţelege vedenia!"

8. Ingerul Gabriel şi-a început explicaţia, arătând cum cele 70 de săptămâni (= 490 de zile) sunt hotărâte (tăiate) din perioada de 2300 zile pentru poporul evreu. Daniel 9,22-24.

Dar ce reprezintă în profeţia biblică o zi profetică? Numeri 14,34; Ezechiel 4,6.

BIBLIA SPUNE: „După cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre; adică un an de fiecare zi." „...şi poartă nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an."

In Daniel 9,25 descoperim cheia pentru desluşirea întregii profeţii. Ingerul transmite data de pornire atât pentru cei 490 de ani, care se aplică evreilor, cât şi pentru cei 2300 de ani. Aceasta ne conduce spre Ziua Judecăţii: „Să ştii dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului"

Profeţia  are  ca  punct de plecare porunca pentru rezidirea  Ierusalimului.

Potrivit cu Ezra 7,8, s-a calculat că Artaxerxes a dat acel decret în 457  Î.Hr.

De la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului până la Mesia trebuia să treacă 69 de „săptămâni" sau 483 de zile profetice (7 x 69 = 483), care înseamnă 483 de ani. Deoarece decretul a fost dat toamna, cei 483 de ani, care încep din anul 457 î.Hr., ne conduc la toamna anului 27 d.Hr.

profetia celor 483 ani

Toamna anului 27 d.Hr. este momentul ungerii lui Mesia (botezul lui Hristos).

9.    Ce s-a întâmplat la botezul lui Isus? Luca 3,21.22; Fapte 10,38.

BIBLIA SPUNE: ,s-a deschis cerul, şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: ''Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine îmi găsesc toată plăcerea Mea!'' „Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret"

Profeţia nu se încheie aici. Cu o exactitate uimitoare, versetul 27 prevesteşte moartea lui Hristos:

„...va face un legământ trainic cu mulţi, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare".

Secţiunea celor 483 de ani (69 de „săptămâni"), care se încheie cu ungerea lui Mesia, ne conduce spre toamna anului 27d.Hr.

Dar profeţia mai prevede o ultimă „săptămână profetică" (sau 7 ani literali), pentru ca în total să fie 70 de „săptămâni" profetice. în mijlocul, acestei ultime săptămâni (deci după trei zile şi jumătate profetice), Mesia însuşi a fost sacrificat. De atunci încolo, jertfele au încetat să mai aibă vreo importanţă.

10. Ce s-a întâmplat în templul iudaic în momentul crucificării lui Hristos? Matei 27,51

BIBLIA SPUNE: „Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos."

Deoarece Isus, Mielul lui Dumnezeu, a murit pe cruce, ruperea perdelei simbolizează sfârşitul sistemului jertfelor.

profetia490ani

In timpul Paştelui din anul 31 d.Hr., Domnul Isus Hristos, Pastele nostru, a fost răstignit pentru noi. Astfel, din perspectiva cerului, jertfele şi-au încheiat menirea pentru care au fost instituite. în anul 34 dHr., ca o confirmare a profeţiei, evreii şi-au pecetluit soarta naţională, omorând pe Ştefan cu pietre. Din acel moment, Evanghelia a început să fie predicată în afara lui Israel.

Profeţia celor 490 de ani a prezis cu exactitate botezul Domnului Hristos pentru toamna anului 27 d.Hr., moartea Sa, în primăvara anului 31 d.Hr., şi în final, respingerea Evangheliei de către iudei, în anul 34 d.Hr. Dar aceşti 490 de ani reprezintă doar o secţiune din perioada de 2300 de zile. Dacă scădem 490 din 2300, ne mai rămân 1810 ani.

profetia celor 2300 ani

Adăugând 1810 ani ultimei date profetice calculate, 34 d.Hr., ajungem cu calculul până la 1844. Putem presupune ca de aproximativ 150 de ani, trăim în timpul judecăţii? Este o presupunere hazardata.

Nimeni nu poate afirma ca poate calcula, in afara de evenimentele care au avut loc deja, data viitoarei judecati, a celei de-a doua veniri a lui Hristos , ziua in care va veni sfarsitul acestei lumi. Pentru ca Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.’’ (Matei 24:36)

Totusi, presupunand ca judecata se desfăşoară acum în ceruri, cum te simţi, ştiind că numele tău este chemat la judecată? Cum crezi că vei ieşi din această judecată, în care viaţa ta va fi cercetată cu atenţie?

Dacă ar trebui să stăm singuri în timpul judecăţii, nimeni nu ar avea speranţă.

Dar, lăudat să fie Domnul  Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu , care este VIU in vecii vecilor si sta la dreapta Tatalui in Ceruri si mijloceste pentru noi ca sa fim salvati, toti cei care credem in Numele Lui PreaSfant, amin!