Puterea spirituala

 

Din pricina păcatului, fiinţa umană este separată de Dumnezeu, izvorul vieţii. Urmarea acestei stări de lucruri este moartea. Fără harul lui Dumnezeu, toţi am fi nişte prizonieri fără speranţă, condamnaţi la moarte veşnică.

Dar moartea lui Isus a plătit pedeapsa pentru păcatul oricărui om. Cu toate acestea, darul vieţii trebuie acceptat individual. El devine real doar din momentul în care omul alege să-L cunoască pe Isus ca Mântuitor personal. Atunci când, cu inimă zdrobită, îşi mărturiseşte păcatele şi se supune lui Isus, consacrându-şi viaţa Mântuitorului, omul primeşte nu doar iertare, ci şi putere.

Planul de mântuire are în vedere două aspecte. Primul este iertarea - eliberarea de vina păcatului. Al doilea aspect este înnoirea - eliberarea din puterea păcatului. Prin Duhul Sfant, totul este posibil. El este în stare să facă minuni de transformare a vieţii celui ce se predă lui Dumnezeu.

1.           Ce făgăduinţă este dată celor care îşi consacră viaţa lui Hristos? 2 Corinteni 5,17.

BIBLIA SPUNE: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi."

2.          Poate omul însuşi să producă această schimbare? Iov 14,4; leremia 13,23.

BIBLIA SPUNE: „Cum ar putea să iasă   dintr-o   fiinţă   necurată   un   om curat? Nu poate să iasă nici unul." „Poate un Etiopian să-şi schimbe pielea, sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, cari sunteţi deprinşi să faceţi răul?''

3.          In discuţia Sa cu Nicodim, om cumsecade şi religios, cum descrie Isus această schimbare? Ioan 3,1-8.

BIBLIA SPUNE: „între Farisei era un om cu numele Nicodim... Isus i-a zis: "Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu.' ... "Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu.'

4.          Cum are loc această transformare miraculoasă? Galateni 2,20.

BIBLIA SPUNE: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine."

Atunci când un om se supune cu totul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ia în stăpânire viaţa lui. Rezultatul este o unire tainică cu Dumnezeu, prin care omul devine o fiinţă nouă. în el acţionează de-acum o natură cu totul nouă (Romani 6,6-11). Prin acceptarea zilnică a Domnului Hristos, el primeşte zilnic putere pentru o viaţă de biruinţă (Ioan 1,12). Şi, atâta timp cât rămâne în Hristos, Duhul Sfant îi  imprimă principiile legii divine în inima sa. (Ioan 15,4; Evrei 8,10).

5. Aşadar, omul este salvat prin har sau prin fapte? Efeseni 2,8.9.

BIBLIA SPUNE: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni."

Mântuirea ne este oferită numai prin har, niciodată prin faptele noastre. Chiar şi faptul că un creştin născut din nou ascultă de Dumnezeu se datorează tot lui Hristos, care îl împuterniceşte să asculte. Omul doar îl acceptă pe Domnul Hristos şi îl lasă să lucreze în el. Responsabi­litatea omului constă în a fi dispus să facă tot ceea ce îi cere Hristos. Şi tot ce face trebuie să vină din iubirea sa adâncă pentru Hristos. Domnul nu ne cere niciodată un lucru pentru care să nu ne dea şi puterea de a-1 face.

6.    Cum aş putea avea această putere în viaţa mea? Ioan 1,12.

BIBLIA SPUNE: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu."

A-L primi pe Hristos înseamnă a primi puterea Sa. Când intră în viaţa noastră, El devine puterea noastră pentru biruinţă. în starea sa naturală, omul este incapabil să facă binele. Când vrea să facă binele, o altă forţă acţionează prin el. Prin Isus, omul capătă însă putere să biruiască. Nu mai trebuie să cadă mereu şi mereu, nici să fie sortit descurajării continue. Prin Hristos, omul poate fi biruitor.

7. Ce se întâmplă atunci când Isus intră în inima mea?

BIBLIA SPUNE: (Galateni 5,22) - Se arată „roadă Duhului..."

(Romani 8,14-17) - Dumnezeu mă înfiază: „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Şi voi... aţi primit un duh de înfiere... Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lut Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos."

(Efeseni 3,15) - Devin membru al familiei cereşti, „din care işi trage numele orice familie din ceruri şi de pe pământ".

Ce privilegiu măreţ să ştii că eşti adoptat ca fiu şi fiică a lui Dumnezeu, prin Domnul Hristos! De-acum, faci parte din familia regală, cu toate drepturile şi privilegiile care decurg din aceasta. Nu mai trebuie să te simţi părăsit, nesigur sau în primejdie. Isus este Fratele tău mai mare. Dumnezeu este Tatăl tău ceresc, un tată iubitor şi fără pereche. Duhul Sfânt îţi e Sfătuitor şi Călăuzitor. Iar îngerii sunt garda care protejează.

8.    Când are loc această naştere din nou supraomenească? Apocalipsa 3,20.

BIBLIA SPUNE: „Iată, Eu stau la uşă şi bat Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine."

Isus e în stare să transforme cu totul o persoană rea, coruptă şi pierdută în păcat. El găseşte cea mai mare plăcere în a salva pe oameni. El este fericit când poate să ridice un om aflat într-o stare jalnică, la o stare după voia Sa. Din groapa disperării - in Slava împreună cu El.