Mai este nevoie  de Legea lui Dumnezeu?

 

Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Nimeni nu o poate cumpăra. Nu putem fi suficient de buni pentru a o merita.

Cu această ocazie vom afla răspunsul la întrebări foarte importante:

Care este rolul Legii lui Dumnezeu? Dar care este rolul harului? Oare ne eliberează harul de respectarea poruncilor lui Dumnezeu?

1.  Legea lui Dumnezeu este transcrierea caracterului divin şi descrierea voinţei Sale. Fără Lege n-ar exista noţiunea de păcat. Cum defineşte Biblia păcatul? 1 Ioan 3:4.

BIBLIA SPUNE: „Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege."

Există mulţi creştini sinceri care consideră că Legea lui Dumnezeu a fost desfiinţată. Dacă acest lucru ar. fi adevărat, atunci şi păcatul ar fi desfiinţat, pentru că „unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege." Romani 4:15.

Şi dacă păcatul nu mai există, ce nevoie ar mai fi de harul iertător şi curăţitor de păcat? Ce rost mai are un Mântuitor care să ispăşească ceva ce nu există?

2.  Care este rolul Legii lui Dumnezeu? Romani 3:20.

BIBLIA SPUNE: „Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului."

3.  Ca etalon moral, este Legea lui Dumnezeu veşnică şi de neschimbat? Psalmul 111:7

BIBLIA SPUNE: „Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate;   toate   poruncile   Lui   sunt adevărate, întărite pentru veşnicie."

Nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele." 89:34.

Legea lui Dumnezeu este fundamentul guvernării Sale. Legea a fost dată pentru a asigura pacea, ordinea, armonia şi unitatea în univers. Nerespectarea legii aduce suferinţă, durere, chin şi moarte (Proverbe 5, 22; Romani 6, 16. 23).

4.  Cu   ce   aseamănă   Biblia   Legea divină? Iacov 1:23-25.

BIBLIA SPUNE:    „Căci dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-a oglindă; şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea eliberarii, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit in lucrarea lui."

Legea este ca o oglindă care îl ajută pe om să se cerceteze şi să descopere nevoia sa de har salvator.

5.   Care este rolul harului? Romani 1:16 

BIBLIA SPUNE: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului''

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu'' Efeseni 2:8.

Harul reprezintă puterea lui Dumnezeu care ne absolvă de greşelile trecute şi ne face în stare să trăim în prezent o viata neprihanita. Harul este favoarea nemeritată pe care Dumnezeu o acordă păcătosului, pentru a-l aduce din nou în armonie cu Creatorul nostru. Singurul temei al îndreptăţirii noastre este harul.

Harul este expresia dragostei dintotdeauna a lui Dumnezeu, manifestată anume faţă de fiinţa căzută în păcat. Harul înseamnă iertare, milă, dragoste şi bunătate (Genesa 6,8; Romani 4,1-4; Efeseni 2,4-8). Harul ne eliberează de sub condamnarea Legii. Astfel, prin har trecem din moarte la viaţă (Romani 5,8-10; 8,1.2). Harul este făgăduit celor care se întorc din răzvrătire la ascultare (Romani 2,13; Psalmul 103,17)

6. Ce atitudine are cel convertit faţă de Legea morală? Romani 7:22.

BIBLIA SPUNE: „Fiindcă, după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu."

Un creştin autentic trăieşte Legea (Psalmul 119:34; Romani 3:31) şi o iubeşte (1 Ioan 5:2-3; Psalmul 40:8). Un creştin meditează la Legea lui Dumnezeu şi recunoaşte permanent valabilitatea ei (Psalmul 1:2 ; 119:60).

DECLARAŢII DESPRE LEGEA LUI DUMNEZEU:

Martin Luther:

Intrebare: Suntem obligaţi să respectăm legea morală?

Răspuns: Da, pentru că ea este întemeiată pe natura lui Dumnezeu, care nu poate fi schimbată; ea are aplicaţie practică, ceea ce nu se poate spune despre legile ceremoniale.

întrebare: Dar suntem obligaţi să respectăm şi legile ceremoniale iudaice?

Răspuns: Nu, deoarece poruncile ei reprezentau doar umbre care arătau înainte spre Hristos. Când aceste legi şi-au găsit împlinirea în moartea lui Hristos, legea ceremonială a fost desfiinţată pentru că nu mai era necesară, iar vrăjmăşia dintre evrei şi neamuri a fost înlăturată."-Micul catechism, p.16.

*****************************************

Ortodocşii:

Iisus Hristos n-a desfiinţat legile date prin Moise. Dimpotrivă, Hristos a declarat că ele rămân îndatoritoare (Matei 5,18). Ele trebuiesc deci a fi regula de căpetenie pentru tot creştinul, în datoriile sale către Dumnezeu şi către aproapele." - W. Guette, Expunerea doctrinei Bisericii creştine ortodoxe, ed. a III-a, cu binecuvantarea  Sf. Sinod al BOR, Bucuresti 1901 , pp131

Decalogul este cea dintâi lege scrisă a Vechiului Testament şi totodată cea mai înaltă lege morală... Ea rămâne în putere pentru toate timpurile, fiindcă Cele zece porunci sunt poruncile legii morale fireşti... Legea morală rămâne în putere pentru creştini, căci MântuitorulIisus Hristos a zis: cDe vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile' (Matei 19,17)." -P.S. Vasile, Episcopul Oradiei, Carte de învăţătură creştină ortodoxă, ed. I, cu aprobarea Sf. Sinod al B.O.R., 1978, p. 154

*****************************************

Baptiştii:

Aceeaşi lege care a fost scrisă în inima omului a fost legea care a continuat să rămână regula perfectă a neprihănirii după căderea în păcat... care a fost dată de Dumnezeu pe Muntele Sinai şi scrisă pe două table de piatră." - The Baptist Encyclopedia, p. 1355.

*****************************************

Metodiştii:

Legea morală, conţinută în Cele zece porunci şi explicată de profeţi, nu a fost desfiinţată de Domnul Hristos. Scopul venirii Sale nu a fost să anuleze vreo parte a Legii. Aceasta este legea care nu poate fi desfiinţată şi care stă, neschimbată, ca un martor credincios ceresc." Wesley continuă: „Legea ceremonială, dată de Moise poporului Israel, cu toate poruncile şi rânduielile legate de jertfele Vechiului Testament şi de Templul iudaic, a fost într-adevăr desfiinţată de Domnul nostru." - John Wesley, Lucrările revelaţiei, 1829, Ediţia a treia, vol.5, p.331.

*****************************************

Prezbiterienii:

Legea Morală are... obligativitate veşnică... De aceea, nu trebuie confundată cu legea ceremonială, care a fost desfiinţată în era creştină." -Confession of Faith, pp. 43-45.

*****************************************

Billy Graham:

întrebare: Multe din grupările religioase pe care le cunosc susţin că Cele zece porunci, întrucât fac parte din 'lege', nu ni se mai aplică nouă astăzi. Ei spun că noi, creştinii, suntem 'eliberaţi de lege'. Este corect acest lucru?

Răspuns: Nu, nu este corect, şi sper că nu veţi fi înşelaţi de aceste păreri neîntemeiate. Este foarte important să înţelegem ce vrea să spună Noul Testament când afirmă că creştinii 'sunt izbăviţi de lege'. Bineînţeles că acest lucru nu înseamnă că sunt scutiţi de respectarea legii morale a lui Dumnezeu, având de-acum permisiunea să păcătuiască.

Cuvântul 'lege' folosit de autorii Noului Testament are două sensuri . Uneori, el se referă la legea ceremonială din Vechiului Testament, la regulile şi chestiunile rituale privitoare la mâncare, băutură şi alte lucruri de felul acesta.  Această lege ceremonială a avut un caracter trecător şi a fost desfiinţată prin jertfa lui Hristos.  Fireşte că urmaşii Lui creştini sunt scutiţi de respectarea acestei legi.

Tot Noul Testament vorbeşte şi de legea morală, care are un caracter neschimbător, permanent. Această lege se cuprinde în Legea celor zece porunci. Ea prezintă cerinţele lui Dumnezeu faţă de viaţa omului, precum şi datoria omului faţă de aproapele său şi de Dumnezeu. Desigur că această lege se aplică şi creştinilor, nu numai evreilor, după cum reiese şi din Romani 13,8-10.

Este evident că un creştin nu este mântuit prin eforturile proprii de a ţine legea. Dar cel care este mântuit prin harul lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos, va respecta legea lui Dumnezeu. Aşa cum s-a mai spus, în Hristos suntem eliberaţi de păcat, dar nu suntem liberi să păcătuim.

Isus Hristos : ''Dacă Mă iubiţi', păziţi poruncile Mele". Ioan 14 :15