Cartea Apocalipsei

 

-Intrebari si raspunsurile Bibliei -

Cartea Apocalipsei este una dintre cele mai semnificative cărţi din Biblie pentru timpul în care trăim. Mesajul ei este revenirea lui Isus Hristos.

Apocalipsa dezvăluie planurile înşelătoare ale lui Satana. Tot ea descoperă planurile lui Dumnezeu pentru aceste zile din urmă.

In Apocalipsa, capitolul 14, Domnul Isus Hristos este zugrăvit cu mare claritate ca Fiu al omului, venind pe norii cerului pentru a secera recolta pământului (verse­tele 14-16). Dar, înainte de venirea Sa, El trimite un solie specială pentru a-şi pregăti poporul înaintfe de încheierea istoriei. Acest mesaj  se găseşte în versetele 6-12.

1.    Cine   este   înfăţişat   ducând   acest mesaj lumii? Apocalipsa l4,6

BIBLIA SPUNE: „Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească...."

Pe tot parcursul cărţii Apocalipsei, mesageri-îngeri sunt înfăţişaţi ca ducând mesaje spre pământ în fiecare ocazie, ei transmit o solie urgentă din ceruri, de o importanţă   deosebită   pentru  locuitorii planetei.

2.          Care   este   ideea   mesajului   din Apocalipsa 14? Apocalipsa 14,7.

BIBLIA SPUNE: „El zicea cu glas tare: 'Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul.'"

3.           Cui îi este adresat mesajul acesta? Apocalipsa 14,6.

BIBLIA SPUNE: „...locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod."

Noe a predicat un mesaj urgent oamenilor din vremea lui care curând aveau să întâmpine potopul universal. Prin Iosif, Dumnezeu a dat lumii mesaje de avertizare ca s-o pregătească pentru foametea ce urma să lovească Egiptul.

Pentru fiecare epocă, Dumnezeu a avut câte un mesaj de avertizare, de pregătire, în vederea crizei ce urma să vină. Acceptarea mesajului a însemnat viaţă, iar respingerea lui - moarte.

Mesajul din Apocalipsa capitolul 14 are, într-o măsură şi mai mare, o importanţă vitală pentru toţi locuitorii pământului.

4.        Spre ce moment atrage atenţia acest mesaj? Apocalipsa 14,7.

BIBLIA SPUNE: „... a venit ceasul judecăţii Lui."

Observaţi că timpul verbului care descrie judecata este la trecut. Adică „ceasul judecăţii deja A VENIT''

5.        Cum se refereau Domnul Hristos şi apostolul Pavel la „timpul" judecăţii? Matei 12,36; Fapte 24,25.

BIBLIA SPUNE: „Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-1 vor fi rostit" „Pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare..."

Atât Isus, cât şi Pavel plasau judecata în viitor. Declaraţia din Apocalipsa, făcută generaţiei din urmă, vorbeşte despre judecată ca fiind actuală.

6.        Care sunt cele două categorii de oameni ce se vor da pe faţă înainte de venirea lui Isus? Apocalipsa 22,11.12.

BIBLIA SPUNE: „Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe! Iată, Eu, vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui"

Isus vine ca să dea răsplata fiecăruia, în funcţie de categoria în care se află. Iată de ce este nevoie de o judecată înaintea venirii  Lui, pentru a stabili răsplata corespunzătoare fiecăruia. Destinul tuturor trebuie hotărât înainte de venirea Sa.

7.         Inaintea cui ne îndeamnă acest mesaj să ne închinăm? Apocalipsa 14,7.

BIBLIA SPUNE: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă... şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!"

Intr-o epocă în care teoriile evoluţioniste au captivat lumea ştiinţifică, Dumnezeu îi cheamă pe oameni să se închine Lui, ca singurul Creator. In această calitate de Creator, El a lăsat şi un semn al apartenenţei noastre faţă de El.

8.        Ce anunţă în mod solemn al doilea înger? Apocalipsa 14,8.

BIBLIA SPUNE: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei."

9.        Ce chemare face Dumnezeu poporului Său din Babilon şi de ce? Apocalipsa 18,4

BIBLIA SPUNE: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!"

Cetatea Babilonului a fost ridicată pe temeliile fostului turn Babel, acolo unde Dumnezeu a încurcat limbile. Prin analogie, Babilon simbolizează confuzia religioasă. Scriptura descrie cu claritate (vom vedea într-un studiu următor) pe cine reprezintă Babilonul, locuitorii lui şi, de asemenea, cum poţi scăpa de prăpădul care-1 aşteaptă.

10.      Ce transmite al treilea înger? Apocalipsa 14,9-11.

BIBLIA SPUNE: „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: 'Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei... va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu... şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă"

11.   Cine sunt cei ce refuză să primească semnul fiarei? Apocalipsa 14,12.

Ca urmare a proclamării mesajului din Apocalipsa 14, se conturează două categorii de oameni. Pe de o parte, sunt cei care primesc semnul fiarei. Ei persecută adevăratul popor al lui Dumnezeu. Asupra lor, la sfârşit, se vor revărsa cele şapte plăgi. Pe de altă parte,există grupa celor care, primind mesajul ceasului judecăţii, aleg să stea credincioşi de partea Creatorului.

Prin credinţa în Isus, ei păzesc poruncile lui Dumnezeu. Ei primesc chemarea îngerului şi ies din Babilon. Pe aceştia nu-i vor atinge cele şapte plăgi, căci sunt sub protecţia specială a lui Dumnezeu.

BIBLIA SPUNE: „Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus."