Judecata

Biblia vorbeşte de cel puţin o mie de ori despre judecată.

In timpul judecăţii Isus Hristos ne este arătat ca tratând problema păcatului cu multă dreptate, dar şi cu nespusă dragoste. Fiecare caz este hotărât pentru viaţă sau moarte. Intregul univers recunoaşte că Dumnezeu face tot ce-I stă în putinţă pentru a salva fiinţele omeneşti.

Salvarea sau nimicirea veşnică a omului nu este o chestiune nesemnificativă...

  1. Cum descrie Biblia semnificaţia judecăţii? Daniel 7,9.10.

BIBLIA SPUNE: „...s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un îmbătrânit de zile a şezut jos... Mii de mii de slujitori Ii slujeau, şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile."

  1. Ce cărţi (sau rapoarte) sunt păstrate în cer, pentru a fi folosite în favoarea sau împotriva noastră la judecată?Apocalipsa 20,12

BIBLIA SPUNE: Apocalipsa 20,12. „Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este CARTEA VIEŢII. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea."

''Cartea vieţii» conţine numele tuturor creştinilor care s-au predat lui Dumnezeu.

BIBLIA SPUNE: Filipeni 4,3. „Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise in CARTEA VIETII.'' Exista si o „Cartea de aducere aminte'' a faptelor bune:

BIBLIASPUNE: Maleahi 3,16 „Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o CARTE DE ADUCERE AMINTE a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui" Mai există şi o „Carte a păcatelor nemărturisite şi neiertate"

BIBLIA SPUNE: Ieremia 2,22. „Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă NELEGIUIREA ta tot ar rămâne SCRISĂ înaintea Mea, zice Domnul, Dumnezeu.''

  1. Oare evaluează Dumnezeu în acelaşi fel viaţa oamenilor care au trăit în împrejurări diferite? Psalmul 87,4-6.

BIBLIA SPUNE: „Eu pomenesc Egiptul şi Babilonul... Despre Sion este zis: "Toţi s-au născut în el'... Domnul numără popoarele, SCRIINDU-LE: 'Acolo s-au născut.'' Dumnezeu ţine un raport exact al circumstanţelor care au influenţat naşterea, formarea şi viaţa fiecărei persoane!

  1. Cât de amănunţită este judecata? Cât de mult din viaţa unui om este cercetată? Matei 12,36.37; Eclesiastul 12,13.14.

BIBLIA SPUNE: „Vă spun că în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit" „...Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău."

  1. Va rămâne ceva ascuns lui Dumnezeu? 1 Corinteni 4,5.

BIBLIA SPUNE: „...să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor.''

  1. Cine este judecătorul în aceste momente hotărâtoare? Ioan 5,22.

BIBLIA SPUNE: „Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului."

  1. Dar cine este avocatul nostru la judecată? 1 Ioan 2,1.

BIBLIA SPUNE: „Vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (sau Avocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor), pe Isus Hristos, Cel neprihănit" In practica judiciară a vechiului Israel, apărătorul era chiar judecătorul. Rolul său consta în apărarea celui acuzat înaintea pârâşului şi a martorilor, până la proba contrară, când tot el pronunţa si sentinţa.

  1. Care este norma juridică după care se va face judecata? Iacov 2,12.

BIBLIA SPUNE: „Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei". Scriptura confirmă şi în textele următoare faptul că Legea lui Dumnezeu este standardul divin al judecăţii.

  1. Ce a văzut Ioan, deschizându-se în ceruri? Apocalipsa 11,19  BIBLIA SPUNE: „Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis.''
  2. Ce se afla în Templu? Apocalipsa 11,19 u.p. BIBLIA SPUNE: „şi s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său."

In lumina„ceasului judecăţii" deja sosit, Templul din ceruri stă deschis. In chivot, Legea lui Dumnezeu - o transpunere perfectă a caracterului Său -este descoperită oamenilor. Acum se hotărăşte soarta fiecărui om, în funcţie de poziţia lui faţă de voia lui Dumnezeu, aşa cum e descoperită în Lege. Dacă l-a acceptat pe Isus Hristos, moartea Sa va face ispăşire pentru neascultarea lui. Cu toate acestea, Isus Hristos nu salvează pe nimeni pentru ca el să continue să păcătuiască, ci pentru a-l împuternici să asculte.

Astfel, întrebările pe care le putem pune privitor la judecată sunt: „A acceptat omul harul mântuitor al lui Hristos? L-a condus oare această acceptare la o nouă relaţie cu Legea lui Dumnezeu? Este atitudinea lui una de supunere sau de răzvrătire?"

Salvat prin har este doar acela care poate spune împreună cu psalmistul David: „Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele." Psalmul 40,8. Dacă i se întâmplă cumva să încalce din nou Legea sfântă, inima lui va fi zdrobită pentru durerea pricinuită din nou Mântuitorului. In adâncul inimii, el a ales ascultarea, nu calea răzvrătirii.